1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ KHOA

Tên khoa            :    KHOA QUẢN TRỊ CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Văn phòng khoa :    Tầng 1 Khu Hiệu Bộ

2.  CHỨC NĂNG CỦA KHOA

Khoa Quản trị Chế biến món ăn Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ thực hiện các chức năng sau đây:

- Đào tạo trình độ Trung cấp ngành: Kỹ thuật Chế biến món ăn

- Giảng dạy các học phần về Kỹ thuật Chế biến món ăn Căn bản và Kỹ thuật chế biến món ăn Nâng cao cho học viên các lớp ngắn hạn.

- Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Quản trị Chế biến món ăn nhằm phục vụ đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành du lịch