1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ KHOA

Tên khoa           :  KHOA QUẢN TRỊ LỮ HÀNH - HƯỚNG DẪN DU LỊCH

Văn phòng khoa:  Tầng trệt Khu Hiệu Bộ, cạnh phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

2.  CHỨC NĂNG CỦA KHOA

Khoa Quản trị Lữ hành - Hướng dẫn du lịch Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ thực hiện các chức năng sau đây:

- Đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành: Quản trị Lữ hành, Hướng dẫn du lịch

- Đào tạo trình độ Trung cấp các ngành: Hướng dẫn du lịch

- Giảng dạy các học phần về nghiệp vụ Hướng dẫnnghiệp vụ Điều hành, nghiệp vụ Du lịch cộng đồng cho học viên các lớp ngắn hạn.

- Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Quản trị lữ hành - Hướng dẫn du lịch nhằm phục vụ đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành du lịch