THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

25/05/2020 08:07 | Lượt xem: 485

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

 
   

 

 I.TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ THI TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

1.1. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

1.2. Từ đủ 18 tuổi trở lên;

1.3. Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

1.4. Có lý lịch rõ ràng;

1.5. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

1.6. Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

1.7. Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

2.1. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

2.2. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở  giáo dục.

II. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Căn cứ nhu cầu công tác thực tế, tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ là: 10 chỉ tiêu.  

Việc đăng ký tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo theo quy định tại Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể như sau:

1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;

2. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (Nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện chứng chỉ trong thời gian tập sự); hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công;

3. Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

4. Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

(Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo Thông báo)

III. ƯU TIÊN TRONG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện trên giấy

1.1. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự thi không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1 này.

Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

1.2. Việc chấm thi Vòng 1 thực hiện như sau:

- Chậm nhất là 15 ngày sau ngày kết thúc thi vòng 1 phải hoàn thành việc chấm thi vòng 1.

- Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 phải công bố kết quả điểm thi để thí sinh dự thi biết và thông báo việc nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả điểm thi bằng hình thức niêm yết trên cổng thông tin điện tử của cơ quan. Trường hợp có đơn phúc khảo thì chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo phải hoàn thành việc chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo để thí sinh dự thi được biết.

(Căn cứ vào điều kiện thực tiễn trong quá trình tổ chức chấm thi, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức quyết định kéo dài thời hạn thực hiện các công việc chấm thi nhưng không quá 15 ngày)

- Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức có thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2.

- Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì tiến hành tổ chức thi vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

2.1. Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của từng vị trí việc làm cần tuyển dụng.

2.2. Hình thức:

          a) Đối với vị trí giảng viên: Thi thực hành

Thi thực hành kỹ năng giảng dạy, thí sinh phải soạn 03 giáo án lý thuyết hoặc tích hợp của 03 bài giảng khác nhau thuộc chuyên ngành dự thi, mỗi giáo án có thời gian 45 phút và nộp cho Hội đồng tuyển dụng trước khi thi tuyển 7 ngày; bốc thăm chọn ngẫu nhiên 01 giáo án và ứng viên trình giảng kết hợp xử lý tình huống sư phạm do Hội đồng đưa ra (nếu có).

b) Đối với vị trí chuyên viên: Thi viết

Thi viết về kiến thức chuyên môn, hiểu biết về chức trách, nhiệm vụ và quy chế chuyên môn, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí chuyên viên cần tuyển, kỹ năng soạn thảo văn bản, báo cáo đánh giá kết quả công việc, thời gian thi 180 phút.

            2.2. Việc chấm thi Vòng 2 thực hiện như sau:

- Chậm nhất là 15 ngày sau ngày kết thúc thi vòng 2 hoàn thành việc chấm thi vòng 2.

- Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 2 thì công bố kết quả điểm thi để thí sinh dự thi biết và thông báo việc nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả điểm thi bằng hình thức niêm yết tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của cơ quan. (Căn cứ vào điều kiện thực tiễn trong quá trình tổ chức chấm thi, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức quyết định kéo dài thời hạn thực hiện các công việc chấm thi nhưng không quá 15 ngày).

          3. Điều kiện miễn thi một số môn

          Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:

3.1. Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

          3.2. Miễn thi môn tin học văn phòng (vòng 1) trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

V. TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Phiếu đăng ký dự tuyển:

1.1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Thông báo này.

1.2. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào từ 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả thi tuyển.

2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

2.1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (Từ ngày 25/5/2020 đến 17 giờ 00 ngày 23/6/2020).

2.2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 .

3. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Hành chính, Tổng hợp – Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ, Khu vực 3 Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ LỆ PHÍ DỰ THI

Thời gian, địa điểm và lệ phí dự thi sẽ thông báo cụ thể đến từng thí sinh và trên website Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ tại địa chỉ https://ctc.edu.vn

 

PHỤ LỤC 1
Chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn vị trí tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ

 

TT

Đơn vị đăng ký tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng

Vị trí việc làm tuyển dụng

Điều kiện tiêu chuẩn trình độ
đào tạo VTVL tuyển dụng

Điều kiện,

tiêu chuẩn  khác

Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành  ngoại ngữ hoặc tin học

Trình độ đào tạo
chuyên môn

Chứng chỉ
nghiệp vụ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Phòng Hành chính, Tổng hợp

01

Chuyên viên làm công tác chế độ chính sách, lao động tiền lương

Kế toán; Tài chính-ngân hàng

 

 

 

01

Chuyên viên làm công tác quản trị cơ sở vật chất, quản lý tài sản, công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật

Kinh tế; Quản trị kinh doanh

 

 

 

2

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

01

Chuyên viên làm công tác quản lý, tổng hợp điểm các khóa, lớp hệ chính quy

Công nghệ thông tin; Tin học ứng dụng

 

 

 

01

Chuyên viên làm công tác tuyển sinh hệ chính quy, liên kết đào

Thông tin học

 

 

 

3

Phòng Công tác học sinh, sinh viên

01

Chuyên viên làm công tác học sinh, sinh viên

Việt Nam học; Xã hội học

 

 

 

4

Khoa Quản trị Lữ hành, Hướng dẫn du lịch

01

Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III) giảng dạy các môn văn hóa học, tuyến điểm du lịch

Văn hóa học; Sư phạm Ngữ văn

Sư phạm dạy nghề/ Sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng/ ĐH chuyên ngành sư phạm/ Sư phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương

 

 

01

Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III) giảng dạy nghiệp vụ lữ hành, hướng dẫn du lịch

Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành

 

 

5

Khoa Quản trị Khách sạn, Nhà hàng

01

Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III) giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng, khách sạn

Sư phạm tiếng Anh; Ngôn ngữ Anh

Sư phạm dạy nghề/ Sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng/ ĐH chuyên ngành sư phạm/ Sư phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương

 

Ngoại ngữ tiếng Anh

01

Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III) giảng dạy các môn quản trị chuyên ngành nhà hàng, khách sạn

Kinh doanh du lịch

 

 

6

Khoa Quản trị Chế biến món ăn

01

Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III) giảng dạy các môn quản trị chất lượng dịch vụ du lịch, chăm sóc khách hàng

Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành

Sư phạm dạy nghề/ Sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng/ ĐH chuyên ngành sư phạm/ Sư phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

             …………………, ngày ….. tháng ….. năm ………

(Dán ảnh 4x6)
(3)

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Vị trí dự tuyển(1): …………………………………………………

Đơn vị dự tuyển(2): ……………………………………………….

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:…………………………….…………………..

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………..

Nam 

Nữ 

Dân tộc:…………………………….. Tôn giáo:……………………………………

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân:………………….. Ngày cấp: …………..

Nơi cấp:………..

Số điện thoại di động để báo tin:………………………… Email:……………………

Quê quán:………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay (để báo tin):……………………………………………………………

Tình trạng sức khỏe:…………………, Chiều cao:…………, Cân nặng:………… kg

Thành phần bản thân hiện nay:…………………………………………………………

Trình độ văn hóa:………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn: ……………………………Loại hình đào tạo:…………………

II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ văn bằng, chng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghtheo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thc đào tạo

Xếp loại bng, chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do: …………………………………………………………

Miễn thi tin học do: ……………………………………………………………

IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ………………………………………………………

V. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

 

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chc, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

(3) Người viết phiếu tích dấu vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.