QUY TRÌNH & BIỂU MẪU ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

25/12/2020 08:59 | Lượt xem: 774

Chọn nhanh tên phòng: 


I. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

 

 

STT

 

 

 

 

 

 

TÊN BIỂU MẪU

 

 

 

 

 

ĐỊNH DẠNG

 

   

 

TẢI FILE

 

 

 

 

I.

 

 

 

 

 

 

Công tác khảo thí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
01
 
 
 
 
 
 
Quy trình tổ chức thi Học kỳ
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
 
 
 
 
02
 
 
 
 
 
 
Quy trình xây dựng, bổ sung ngân hàng câu hỏi và ngân hàng đề thi
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
 
 
 
 
03
 
 
 
 
 
 
Quy trình chọn, in, nhân bản và đóng gói, niêm phong túi đề thi
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
 
 
 
 
04
 
 
 
 
 
 
Quy trình chuẩn bị ấn chỉ thi
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
 
 
 
 
05
 
 
 
 
 
 
Quy trình kiểm soát chấm thi viết
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
 
 
 
 
06
 
 
 
 
 
 
Quy trình kiểm soát chấm thi phúc khảo
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
 
 
 
 
14
 
 
 
 
 
 
Quy trình tổ chức thi trực tuyến
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
 
Quy trình tổ chức thi môn thực hành nghề nghiệp
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
 
 
                                             

 

 

II.

 

 

 

 

 

 

Công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
07
 
 
 
 
 
 
Quy trình khảo sát ý kiến người học về chất lượng học phần
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
 
 
 
 
08
 
 
 
 
 
 
Quy trình khảo sát ý kiến người học về chất lượng khóa học
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
 
 
 
 
09
 
 
 
 
 
 
Quy trình khảo sát ý kiến người học về chất lượng phục vụ/hỗ trợ của trường
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
Quy trình khảo sát ý kiến của bên sử dụng lao động về chất lượng đào tạo của trường
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
 
Quy trình truy tìm hồ sơ minh chứng theo từng tiêu chuẩn KĐCL giáo dục
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
Quy trình kiểm soát thực hiện đảm bảo chất lượng tại các đơn vị
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
 
 
                                             

 

 

III.

 

 

 

 

 

 

Công tác đào tạo ngắn hạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
Quy trình quản lý lớp ngắn hạn
 
 
 
 
 
RAR
 
 
 
 
 
 
 
 
16
 
 
 
 
 
 
Quy trình  tổ chức thi nghiệp vụ điều hành du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
 
 
 
 
 
RAR
 
 
 
 
 
 
 

 II. Phòng Công tác Học sinh, sinh viên

 

 

STT

 

 

 

 

 

 

TÊN BIỂU MẪU

 

 

 

 

 

ĐỊNH
DẠNG

 

   

 

TẢI
FILE

 

 

 

 

01
 
 
 
 
 
 
Quy trình tổ chức hoạt động tuyên truyền nói chuyện thời sự
 
 
 
 
 
RAR
 
 
 
 
 
 

 

 

02
 
 
 
 
 
 
Quy trình tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên
 
 
 
 
 
RAR
 
 
 
 
 
 

 

 

03
 
 
 
 
 
 
Quy trình tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao
 
 
 
 
 
RAR
 
 
 
 
 
 

 

 

04
 
 
 
 
 
 
Quy trình tiếp nhận thí sinh trúng tuyển, sắp xếp, bố trí các lớp
 
 
 
 
 
RAR
 
 
 
 
 
 

 

 

05
 
 
 
 
 
 
Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học sinh
 
 
 
 
 
RAR
 
 
 
 
 
 

 

 

06
 
 
 
 
 
 
Quy trình tư vấn các hoạt động hướng nghiệp và giới thiệu việc làm
 
 
 
 
 
RAR
 
 
 
 
 
 

 

 

07
 
 
 
 
 
 
Quy trình xét và cấp học bổng khuyến khích học tập sinh viên, học sinh
 
 
 
 
 
RAR
 
 
 
 
 
 

 

 

08
 
 
 
 
 
 
Quy trình quản lý dữ liệu, hồ sơ học sinh, sinh viên
 
 
 
 
 
RAR
 
 
 
 
 
 

 

 

09
 
 
 
 
 
 
Quy trình hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách cho sinh viên
 
 
 
 
 
RAR
 
 
 
 
 
 

  III. Phòng Hành chính, Tổng hợp

 

 

STT

 

 

 

 

 

 

TÊN BIỂU MẪU

 

 

 

 

 

ĐỊNH DẠNG

 

   

 

TẢI FILE

 

 

 

 

I.

 

 

 

 

 

 

Công tác văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
01*
 
 
 
 
 
 

Quy trình quản lý và sử dụng con dấu

 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
 
 
 
 
02*
 
 
 
 
 
 
Quy trình quản lý công văn đi, đến của trường
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
 
 
 
 
03
 
 
 
 
 
 
Quy trình trao đổi thông tin nội bộ và tổng hợp báo cáo tháng, báo cáo học kỳ, báo cáo năm học
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
 
 
 
 
04*
 
 
 
 
 
 
Quy trình tổ chức sự kiện cấp Trường
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
 
 
                                             

 

 

II.

 

 

 

 

 

 

Công tác cơ sở vật chất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
05*
 
 
 
 
 
 
Quy trình lập kế hoạch dự trù, dự toán cho năm sau
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
 
 
 
 
06*
 
 
 
 
 
 
Quy trình cấp vật tư
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
 
 
 
 
07*
 
 
 
 
 
 
Quy trình mua vật tư
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
 
 
 
 
08*
 
 
 
 
 
 
Quy trình đánh giá, lựa chọn nhà cung ứng
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
 
 
   
09*
            Quy trình nghiệm thu thiết bị          
RAR
 
   
 
   
   
10*
            Quy trình kiểm soát và thực hiện bảo trì, bảo hành thiết bị          
RAR
 
   
 
   
                                             

 

 

III.

 

 

 

 

 

 

Công tác tổ chức cán bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
11*
 
 
 
 
 
 
Quy trình tuyển dụng viên chức
 
 
 
 
 
RAR
 
 
 
 
 
 
 
 
12*
 
 
 
 
 
 
Quy trình đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động
 
 
 
 
 
RAR
 
 
 
 
 
 
                                             

 

 

IV.

 

 

 

 

 

 

Công tác quản lý tài chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
Hướng dẫn đề xuất điều chỉnh, bổ sung qui chế chi tiêu nội bộ
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
 
 
 
 
14*
 
 
 
 
 
 
Quy trình xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
 
 
   
15*
 
 
 
 
 
 
Quy trình thực hiện thu- Hoàn trả học phí
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
   
   
16*
 
 
 
 
 
 
Quy trình thanh toán, tạm ứng và thanh/quyết toán tạm ứng
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
   
                                             

 

 

V.

 

 

 

 

 

 

Công tác thanh tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
17
 
 
 
 
 
 
Quy trình giám sát giảng dạy thực tế trên lớp
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
 
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
Quy trình thanh tra vụ việc
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
 
 
    19
 
 
 
 
 
 
Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
   
                                             

 IV. Phòng Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Hợp tác Quốc tế

 

 

STT

 

 

 

 

 

 

TÊN BIỂU MẪU

 

 

 

 

 

ĐỊNH DẠNG

 

   

 

TẢI FILE

 

 

 

 

I.

 

 

 

 

 

 

Công tác tuyển sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
01
 
 
 
 
 
 

Quy trình kiểm soát hoạt động tuyển sinh

 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
 
 
                                             

 

 

II.

 

 

 

 

 

 

Công tác tổ chức đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
02
 
 
 
 
 
 
Quy trình công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
 
 
 
 
03
 
 
 
 
 
 
Quy trình thống kê và thanh toán khối lượng giảng dạy vượt định mức
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
 
 
                                             

 

 

III.

 

 

 

 

 

 

Công tác Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
04
 
 
 
 
 
 
Quy trình kiểm soát đăng ký thực hiện và nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
 
 
 
 
05
 
 
 
 
 
 
Quy trình kiểm soát đăng ký và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
 
 
   
06
            Quy trình kiểm tra tiến độ và đánh giá thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ          
RAR
 
   
 
   
    07             Quy trình tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học cấp trường          
RAR
 
   
 
   
 
 
08
 
 
 
 
 
 
Quy trình quản lý và chuyển giao các sản phẩm nghiên cứu khoa học
 
 
 
 
 
RAR
 
 
 
 
 
 
 
 
09
 
 
 
 
 
 
Quy trình đăng ký sở hữu trí tuệ khoa học của trường
 
 
 
 
 
RAR
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
Quy trình xác nhận khối lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
 
Quy trình quản lý hợp tác quốc tế
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
 
 
   
12
 
 
 
 
 
 
Quy trình hướng dẫn phối hợp với các đơn vị trong trường đảm bảo an ninh, chính trị trong chương trình hợp tác quốc tế
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
   
   
13
 
 
 
 
 
 
Quy trình tư vấn và hỗ trợ thông tin về hợp tác quốc tế cho các đơn vị đào tạo và cán bộ
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
   
 
 
14
 
 
 
 
 
 
Quy trình tổ chức và đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc với trường
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
 
Quy trình theo dõi, kiểm tra tiến độ và đánh giá thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế hàng năm
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
 
 
    16
 
 
 
 
 
 
Quy trình kiểm soát hoạt động đi công tác nước ngoài
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
   
    17
 
 
 
 
 
 
Quy trình đăng ký, cải tiến phương pháp giảng dạy
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
   
    18
 
 
 
 
 
 
Quy trình quản lý điểm tổng kết, điểm thi
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
   
    19
 
 
 
 
 
 
Quy trình kiểm soát và điều chỉnh chương trình đào tạo
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
   
    20
 
 
 
 
 
 
Quy trình kiến tập tại doanh nghiệp
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
   
    21
 
 
 
 
 
 
Quy trình thực tập tại doanh nghiệp
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
   
    22
 
 
 
 
 
 
Quy trình kiểm soát hoạt động nhập học
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
   
    23
 
 
 
 
 
 
Quy trình xây dựng và lập kế hoạch đào tạo
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
   
    24
 
 
 
 
 
 
Quy trình giảng dạy trên lớp của giảng viên
 
 
 
 
 
RAR
 
   
 
   
    25
 
 
 
 
 
 
Quy trình kiểm soát và điều chỉnh đề cương chi tiết
 
 
 
 
 
RAR